Per representar en el diagrama de Nyquist la funció:


  normalitzar la funció
  conseguir fórmules de guany i fase de la funció
  omplir taula de guany i fase per diferents
  dibuixar la guany i fase en el diagrama
  interpretar diagrama (opcional)