A partir del diagrama funcional d'un sistema podem trobar la seva transmitància (C/R) a través del mètode de Mason. És a dir, la funció de transferència total del sistema.
Anem a trobar la transmitància global del següent diagrama de blocs.


  simplificar el sistema (opcional)
  traduir el diagrama funcional al diagrama de Mason
  aplicar la fórmula de Mason
  substituir valors i calcular.

Una vegada aconseguida podrem determinar si el sistema tindrà un comportament estable o no a través del Marge de guany i fase, per Bode, Nyquist, o qualsevol altre métode.