Bode
  Taula

Nyquist
  Tipus

Nichols

Blocs funcionals

Mason
  Com...

Compensació

Marge Fase-Guany
  Taula

Laplace
  Taula

Programes
  Pols